Przejdź do treści

Audyt

 • przez

Kleszczele, dn. 02.08.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego” (PLBU.01.01.00-BY-1079/20-00) przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach  zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego ww. projektu, części dotyczącej beneficjenta.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele

Tel.: +48 856 818 054

REGON: 000976505

NIP: 5431776630

Strona internetowa Zamawiającego: www.hladyszka.pl

Adres poczty elektronicznej: moksirkleszczele@gmail.com

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego”, w części dotyczącej Beneficjenta projektu. 
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 
 3. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia. 
 1. WARUNKI  JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
 1. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (forma potwierdzenia: wpis w CEIDG/KRS lub inne potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia); 
 2. spełniają wymogi niezależności zawarte w Kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC oraz spełniają wymogi bezstronności i poufności (forma potwierdzenia: oświadczenia – załącznik nr 3 i 4); 
 3. spełniają co najmniej jedno z następujących wymagań: 
 • są członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest
  z kolei członkiem IFAC;
 • są członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA; 
 • są zarejestrowani jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

(forma potwierdzenia: dokumenty potwierdzające kwalifikacje – np. certyfikaty: CIA, CGAP, ACCA, CIMA; wypisy z odpowiednich rejestrów); 

 1. spełniają co najmniej jedno z następujących wymagań odnośnie weryfikacji zamówień publicznych: 
 • przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych, 
 • świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne
  w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących
  m.in. sporządzenie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, 

(forma potwierdzenia: wykaz doświadczenia osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia – załącznik nr 5); 

 1. posiadają odpowiednią znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 wg. klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (forma potwierdzenia: certyfikat, oświadczenie). 
 2. zapoznali się z klauzulą antykorupcyjną i składając ofertę przyjmują do wiadomości konieczność jej stosowania (załącznik nr 7
 1. Kwalifikacje określone w pkt. 1 ppkt. c i d mogą być wykazane przez dwóch audytorów
  (np. współpraca cywilnoprawna z innym audytorem, umowa o współpracę, firma dysponująca kilkoma audytorami), przy czym każdy z punktów musi być spełniony w całości przez jednego audytora (tzn. sytuację, w których jeden audytor potwierdzi wykonanie 5 kontroli oraz drugi również wykaże wykonanie 5 kontroli, nie będą uznawane za spełnienie ww. warunków). 
 2. W przypadku oferty składanej przez osobę prawną, Oferent musi wykazać się osobami, które spełniają powyższe kryteria. 
 3. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań
  w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo
  lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. 
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 1. Ofertę należy złożyć: 
 2. drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: moksirkleszczele@gmail.com,
  w tytule wiadomości wpisując „Zapytanie ofertowe – AUDYT” 
 1. Termin składania ofert upływa 12.08.2022
 2. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 15.08.2022 w siedzibie Zamawiającego. 
 4. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta zostanie odrzucona. 
 5. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień. 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Kompletna oferta musi zawierać: 
 1. wpis z CEIDG/KRS lub inne potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia, 
 2. formularz ofertowy (załącznik nr 2), 
 3. oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności zawartych w kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC (załącznik nr 3), 
 4. oświadczenie o bezstronności i poufności (załącznik nr 4)
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, np. certyfikaty: CIA, CGAP, ACCA, CIMA; wypisy z odpowiednich rejestrów, 
 6. wykaz doświadczenia osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane
  do wykonania zamówienia (załącznik nr 5) 
 7. certyfikat/oświadczenie dot. znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2, 
 8. oświadczenie o bezstronności i niezależności osób/podmiotów uczestniczących zamówieniu na przeprowadzenie audytu (załącznik nr 6). 
 9. klauzula RODO (załącznik nr 8)
 1. Kryterium cenowe – max. 100 pkt. 
 1. przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena oferty – 100%
 2. sposób oceny ofert:

Porównanie ofert, w kryterium „cena oferty” zostanie przeprowadzone wg wzoru:

                                     Cena najniższa spośród złożonych ofert

Liczba punktów = ———————————————————— x 100

                                                    Cena badanej oferty

 1. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. 
 2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 
 4. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 
 1. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 1. Jest niezgodna z prawem, 
 2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
 3. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 
 4. Będzie zawierała rażąco niską cenę, 
 5. Nie będzie zawierała wszystkich kompletnych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub podpisów, 
 6. Nieudzielenie odpowiedzi – w trakcie procedury weryfikacji oferty, zgodnie z pkt. III.5 
 1. POZOSTAŁE INFORMACJE
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Oferenta w ofercie. 
 2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
 3. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)
 4. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Daria Maria Sienkiewicz – tel. 856818054, email: moksirkleszczele@gmail.com

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2: formularz oferty 

Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności zawartych w kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC 

Załącznik nr 4: oświadczenie o bezstronności i poufności

Załącznik nr 5: wykaz doświadczenia osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia 

Załącznik nr 6: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 7: klauzula antykorupcyjna 

Załącznik nr 8: klauzula RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content