Przejdź do treści

Krosna

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego” (PLBU.01.01.00-BY-1079/20-00) przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego ww. projektu, części dotyczącej beneficjenta.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele

Tel.: +48 856 818 054

REGON: 000976505

NIP: 5431776630

Strona internetowa Zamawiającego: www.hladyszka.pl

Adres poczty elektronicznej: moksirkleszczele@gmail.com

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia pozyskanie warsztatów tkackich- Krosien (2 szt) z terenu gminy Kleszczele oraz ich renowacja.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Cena obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.
 4. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
 1. Wykonawca powinien wykazać się znajomością budowy warsztatu tkackiego i obróbki drewna
 2. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

2. Wykonawca nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

 1. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.
 2. Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 4. Projekt „Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego” finansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

3. Wykonawca zapoznał się z klauzulą antykorupcyjną i składając ofertę przyjmuje do wiadomości konieczność jej stosowania (załącznik nr 7)

IV. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan dokumentacji, sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w formacie PDF.

2. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

a) formularz ofertowy (załącznik nr 2),

b) oświadczenie o kompetencjach (załącznik nr 3)

c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 4),

d) klauzula RODO (załącznik nr 6)

3. Ofertę należy złożyć:

a) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: moksir.kleszczele@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe – KROSNA

b) drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele

4. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2022 r., godz. 15:00

6. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 14 kwietnia 2022 r., do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.hladyszka.pl

9. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, oferta zostanie odrzucona.

10. W przypadku skierowania pytań do Wykonawcy/Wykonawców, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kompletna oferta musi zawierać dokumenty/oświadczenia określone w pkt. IV.2 niniejszego zapytania.

2. Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

 1. przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena oferty – 100%
 2. sposób oceny ofert:

Porównanie ofert, w kryterium „cena oferty” zostanie przeprowadzone wg wzoru:

Cena najniższa spośród złożonych ofert

Liczba punktów = ———————————————————— x 100

Cena badanej oferty

 1. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
 2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.
 4. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. Jest niezgodna z prawem,
 2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 4. Będzie zawierała rażąco niską cenę,
 5. Nie będzie zawierała wszystkich kompletnych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub podpisów,
 6. Nieudzielenie odpowiedzi – w trakcie procedury weryfikacji oferty, zgodnie z pkt. III.5
 7. POZOSTAŁE INFORMACJE
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.hladyszka.pl
 2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 3. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)
 4. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Eugenia Kazimieruk – tel. 85 68 18 054, email: moksirkleszczele@gmail.com

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content